TABA-AmCham

Türk - Amerikan İş Adamları Şeffaflık Genelgesi

Şeffaflık İlkesi
Şeffaflık ilkesi, gerçek, tüzel kişilerin ve üyelerimizin bilgiye erişebilmesi için idarenin bilgi verme
ödevini sistematik, kolay, hızlı ve ulaşılabilir bir şekilde yerine getirmesidir.

Bu ilke,

  • Üye, gerçek ve tüzel kişilerin bilgiye erişim hakkının yasal olarak güvenceye bağlanmasını,
  • İdarenin faaliyetleri ile faaliyet sonuçlarının üyelere açık olmasını,
  • İdarenin karar alma süreçlerine hizmetten yararlananların katılımının sağlanmasını ve üye işleyişine ilişkin görüşünün alınmasını,
  • İdarenin işleyişine ilişkin her türlü düzenleme ve prosedürün üyelerin erişimine açık ve kolayca ulaşılabilir olmasını Gerektirir.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye (AmCham Turkey TABA) şeffaflık konusunda aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:

Karar alma mekanizmasına hizmetten yararlananların katılımı sağlanacak ve karar alma süreçlerinde görüş alışverişine önem verilecektir.

Dernek yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge gibi düzenleyici işlemlerini şeffaflık, belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde mutlaka erişime açık tutacaktır

Personel istihdamında liyakat, şeffaflık iş kanunda belirtilen mevzuat ve ilkeleri esas alınacaktır.

Her türlü harcama, yatırım, bütçeleme kalemleri etik ilkeleri, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatlar dikkate alınarak uygulanacaktır.

Tüm dernek harcamaları en az iki yetkilinin imzasıyla yapılacaktır.

Dernek mali yapısıyla ilgili Aylık raporlar oluşturularak yönetim kuruluyla paylaşılacaktır.

Üye Kabul kriterleri yönetim kurulunca belirlenecek ve üye kabul komisyonunca değerlendirildikten sonra yönetim kuruluna sunulacaktır.

Üye disiplin kurulu aktif olarak faaliyetlerini yürütecek, üyelerin mevzuat sorumlulukları, kanun ve etik ilkelleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Dernek kurulları saydamlık, tüm üyelere eşit fırsat sunarak oluşturulması sağlanacaktır.

Dernek iç denetim biriminde üç (3) kez bağımsız denetim kuramlarınca yılda bir (1) kez denetlenerek yönetim kurulu ile paylaşılacaktır.

Yılda bir (1) kez üyelerin dernek faaliyetlerinden memnuniyet anket çalışması yapılacaktır.

Dernek, İdare muhataplarıyla olan sözlü ve yazılı iletişiminde anlaşılabilir bir dil kullanılacaktır.

Kişilerin idarelere güven duyması ve destek verebilmesi için, katılımcı, saydam ve bireyi merkez alan bir yönetim anlayışı esas alınacaktır.

Dernek, üyelerin memnuniyetini, istek ve arzularını anket ve benzeri yöntemleri kullanarak ve diğer iletişim araçlarıyla ölçmeli ve hizmetinin sunum kalitesini yükseltme yönünde çaba gösterecektir.

Dernek yönetim kurulu ve profesyonel çalışanlarının etik dışı davranışlarına ilişkin şikâyetler şeffaflık ilkesine uygun biçimde incelenecektir.

Dernek gizliliğin ardına sığınarak paylaşılması gerekli bilgi ve belgeleri paylaşmaktan kaçınmayacak, gizlilik nedeniyle bilgi verememesi halinde bunun ayrıntılı gerekçelerini ilgilisine bildirilecektir.

Dernek faaliyetleri hakkında kamuoyunu çeşitli iletişim araçları kullanarak bilgilendirecek, bilgiye erişimi kolaylaştırıcı tedbirler alacaktır.

Şeffaflık ve hesap verebilirliği teminen dernek tarafından üyelere düzenli ve güvenilir bilgi akışı sağlayacak, dernek faaliyetlerini sadece mevzuat açısından düzenlediği raporlarla değil; ticari, ekonomik, ihracat, yatırım konularında da gerekli raporlar, bültenler, e mail hazırlayıp bunu da kamuoyunun ve üyelerinin erişimine açarak duyuracaktır.

KONUYA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT VE DAYANAKLAR
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 1’inci maddesinde, Kanunun amacının demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olduğu hükmüne yer verilerek bilgi edinme hakkının şeffaf yönetimin bir gereği olduğu vurgulanmıştır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin İyi İdare Konusunda Üye Devletlere CM/REC (2007)7 sayılı
Tavsiye Kararına ekli “İyi İdare Yasası” nın “Açıklık İlkesi” başlıklı 10’uncu maddesinde,

  • İdare açıklık ilkesine uygun faaliyette bulunur.
  • İdare, karar ve işlemlerinden özel kişileri, resmî belgelerin yayınlanması da dâhil olabilecek şekilde uygun araçlarla haberdar eder.
  • Kişisel verilerin korumasına ilişkin kurallara uygun olarak resmî belgelere erişim hakkını tanır.
  • Açıklık ilkesi, yasayla korunmuş gizliliğe zarar veremez.
  • İfadelerine yer verilmiştir.

Mecidiyeköy yolu cad. Kuştepe Mah. No:12 Trump Towers Residence Kat:4 D:403  Şişli-İSTANBUL

Mesai Saatleri:

Hafta içi – 9:00 – 18:00

AmCham

© 1987 - 2024 American Chamber of Commerce – Türkiye. All Rights Reserved.