TABA-AmCham

Türk - Amerikan İş Adamları Derneği Tüzüğü

Dernek 23 Ocak 1987 tarihli müracaat ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak 5 Şubat 1987 tarihinde 87/11484 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş; 7/8/1991 tarihinde 91/2057 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER” Statüsünü kazanmıştır.

TÜRK AMERİKAN İŞ ADAMLARI DERNEGİ TÜZÜGÜ 7 EKİM 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NDA KABUL EDİLEN DEGİŞİKLİKLERLE BİRLİKTE TÜZÜGÜN SON HALİ

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin adı, “Türk-Amerikan İş Adamları Derneği’dir. Dernek adının İngilizce kullanımı “Turkish American Business Association”, unvanın Türkçe ve İngilizce kısaltması “TABA” şeklindedir.

Dernek aynı zamanda Türkiye’deki Amerikan Ticaret Odası’nın temsilcisi olarak faaliyet gösterir. Derneğin kısa adı “TABA-AmCham ‘dir. Merkezi İstanbul’dadır. Dernek Genel Kurulu Kararı ile gerekli gördüğü zaman ve yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri gereğince şubeler açabilir. Şubelerin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 19. maddede gösterilmiştir.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI
2.1 Derneğin amacı, Türkiye ve A.B.D. arasındaki ticari ve karşılıklı yatırım faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun için aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışır:

a) Türk ve Amerikan iş çevrelerine ticaret, ekonomi, kredi-finansman, sanayi, mevzuat ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak.

b) Türk ve Amerikan şirketlerinin karşılıklı olarak Türkiye’de ve ABD’de menfaatlerinin korunması, karşılıklı yatırım ve iş çevrelerinde amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak.

c) Türk ve gerekirse Amerikan iş çevreleri ile Türkiye’de ve ki ABD’de Hükümet temsilcileri arasındaki ile ilişkilerin kurulmasında yürütülmesinde yardımcı olmak.

d) A.B.D. ve Türkiye’de bulunan iş çevreleri ve bu çevreleri oluşturan bireyler ile Türk ve Amerikan halkları arasındaki dostluğun, anlayış ve ortak menfaate dayalı işbirliğinin, sosyal, eğitim ve kültürel nitelikli projeler ile çalışmaların gelişmesini sağlamak.

e) Bilgi alışverişi, tavsiye, araştırma ve fikir teatisi yoluyla Türk ve Amerikan iş çevrelerinin ortak iş ve yatırım yapmak. Geliştirmesine yardımcı olmak, üyeleri arasında sosyal, kültürel ve ticari şuuru ilişkileri geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece her iki daha ileri bir toplumun birbirini doğru tanıması ve tanıtması düzeyine ulaşmak için çalışmak

f) Üyelerine, bilim, sanat, basın, eğitim çevrelerine, Türkiye ve ABD’deki devlet kurum ve kuruluşlarına karşılıklı fikir teatisinin yapıldığı, bilgiye erişim imkânlarının sunulduğu forum, toplantı, seminerler organize etmek, yayın ve ilişki ağı (network) imkânlarından haberdar etmek,
g) Dernek amacına yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak.

2.2 Dernek amacına ulaşmak için Türkiye içinde ve Türkiye dışında gereken her düzeyde nitelikli temaslar kurabilir, temsilcilik açabilir, uluslararası nitelikli işler için ve organizasyonlara temsilci, gözlemci atayabilir ve amaçlarına yararı olan sair girişimlerde bulunabilir.
Dernek yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için komiteler, toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar, eğitim-staj çalışmaları ve sergiler düzenleyebilir, arşiv oluşturabilir, basılı ve elektronik yayımda bulunabilir, her konuda araştırma, plan ve proje yapar veya yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu kısmen veya tamamen dilediği şekilde uygulayabilir.

2.3 Dernek yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz edinebilir ve satabilir.

2.4 Dernek her daim TC yasaları nezdinde tüm faaliyetlerinde kamu yararı ilkesini gözetecektir.
Dernek, 23 Ocak 1987 tarihli müracaat ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak 5 Şubat 1987 tarihinde 87/11484 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş; 7/8/1991 tarihinde 91/2057 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER” Statüsünü kazanmıştır.

2.5 Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek Sosyal ve ticari alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 3: DERNEK ÜYELİĞİ
3.1 Dernek üyeliğinin 4 Kategorisi vardır. Gerçek Kişi Üye, Tüzel Kişi, Onursal Üye ve Genç Üye.

3.1.1 GERÇEK ÜYELİK

Türk Medeni Yasası ve Dernekler yasasının öngördüğü niteliklerde bulunan, Yönetim Kurulu kararı ile seçilen, üyelik aidatı ve giriş bedelini ödeyen her üye Gerçek Kişi Üyedir. Gerçek üyeler üyelik aidatlarını ödemiş olmak şartıyla Genel Kurulda oy hakkına sahiptirler.

3.1.2 TÜZEL ÜYELİK

Türkiye’de faaliyet gösteren şirket veya temsilcilikler ile Türkiye’de kayıtlı şubesi veya irtibat ofisi olan yabancı tüzel kişilikler Derneğe üye olabilir. Tüzel üyelikte her kurum yazılı olarak bir temsilci ataması yapar. İlgili Tüzel üye her zaman mevcut temsilcisini değiştirebilir. Tüzel üye temsilcisi dernek organlarına seçilmiş ise, temsilci değişikliğinde yeni temsilci dernek organındaki görevine, üyeliğine devam eder.

3.1.3 ONURSAL ÜYELİK – ONURSAL BAŞKANLIK

a) Derneğin amacına uygun üstün hizmeti geçmiş kişiler ile İş hayatı ve özel yaşamda toplumun takdirini kazanmış, başta ülkemizin ekonomik gelişmesi olmak üzere, Türk Amerikan iş ilişkilerinin ülke yararına gelişmesini sağlamada dikkati çeken hizmetler yapmış ve TABA-AmCham’ in İş Ahlakı İlkelerini benimsemiş halı hazırda dernek üyesi olmayan diplomatik mevki, akademik veya uluslararası örgüt ve kurumlarda çalışmış veya çalışan kişiler dahil iş ve meslek sahipleri arasından, değer görülenlere toplam Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluğunun kararı ile Onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurul’da toplantı ve müzakerelere iştirak eder, dilek ve temennilerde bulunabilir ancak toplantı nisabına dahil edilmez ve oy kullanamazlar.

b) Onursal Başkanlık süresizdir ve seçilen kişiye aittir. Onursal Başkanlık, Gerçek veya onur üyelerinin içinden Genel Kurulun 2/3 çoğunluk kararı ile belirlenir. Fiili olarak Onursal Başkanlığı devam eden Onursal Başkan, istifa etmedikçe yeni bir Onursal Başkan ataması veya seçimi yapılamaz.

c) Onursal Başkanın görevi derneğin faaliyet ve icraatlarını takip ederek varsa eksikliklerini Dernek Başkan ve organlarına yazılı olarak bildirir ve derneğin daha nitelikli hizmet vermesi için tavsiyelerde bulunur.

3.1.4 GENÇ ÜYELİK

a) Derneğe Genç üye olarak kabul edilenler, Genel Kurul toplantı ve müzakerelerine iştirak etmekle birlikte, oy kullanamazlar.

b) 18-30 yaş arasında olan üniversite mezunu veya okuyan gençler, dernek amacının bilimsel ölçülerde gerçekleşebilmesi, araştırma veya incelemelerin yapılması, sosyal faaliyetlerin yürütülmesi, geleceğin iş insanlarını ve yöneticilerinin pratik veya teorik anlamda yetiştirilmesi ve sair amaçlar ile derneğin genç üyesi olabilirler.

c) Gençlik üyesi olarak derneğe üyelik başvurusu yapanlardan zorunlu olmamak şartı ile bağış kabul edilebilir. Yapılan bağışlar genç üyelerinin faaliyet ve etkinliklerinde kullanılır.

d) Gençlik üyelerinin sayısının artması halinde bu kişiler için yasal prosedürlere uygun “ Genç Üyelik Fahri Üye Kayıt Defteri” tutulabilir. Yönetim Kurulu kararı ile genç üyeliğine kabul edilen veya üyelikleri sone eren kişilerin kayıtları bu defterde takip edilir.

e) Genç üyelerin çalışma prosedürleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3.2 Fiil ehliyetine sahip bulunan gerçek ve tüzel kişiler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3.maddesinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu sınırlaması kapsamında kalmamak ve derneğin öngördüğü ve tüzüğümüzde yer alan Etik İlkelerine uyacaklarını bildirenler derneğe üye kabul edilir. TC Vatandaşı olmayan Gerçek üye ve Tüzel üye temsilcileri derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

3.3 Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde veya ilk yönetim kurulunda karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik ödentilerinin ödemesini müteakip bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeliğe kabul edilen başvuru sahiplerinin üyeliği ödemesi gereken aidat ve giriş bedeli ödenmeden kesinleşmez. Süresi içinde ödeme yapmayan kişilerin başvuru dosyaları yönetim kurulu kararına gerek kalmadan işlemden kalkar, üyeliğe kabul kararı kendiliğinden düşmüş olur.

3.4 Gerçek ve tüzel kişilerin TABA’ ya üye olarak kabulleri ile ilgili şartları esas, usulleri ve şartlarını Genel Merkez Yönetim Kurulu hazırlar, belirler, lüzum gördüğü değişiklikleri yaparak kabul edip yayınlar. Şubeler üye müracaatlarını Genel Merkez Yönetim kuruluna sunup onaylandıktan sonra üyeliğe kabul ederler. Genel Merkez Yönetim Kurulu Şube üye müracaatlarını en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırır.

3.5 Yönetim Kurulu, Üyelik giriş ve aidat miktarlarına karar verir, her sene başında değişiklikleri duyurur. Üyelik türlerini artırmak Genel Kurulun yetkisindedir. Genel Kurul bu konuda çoğunluk ile karar alır.

3.6 Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelik sorumluluklarını yerine getiren her üyenin, Derneğin faaliyetlerine katılma hakkı vardır.

3.7 Üyelik aidatları Giriş bedeli ve Yıllık aidat olarak ödenir. Giriş bedeli derneğe yeni üye olanlardan üyelik süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere üyeliğe kabul edildikleri zaman alınan aidattır. Yıllık Aidat dernek üyelerinin Tüzük uyarınca her yıl ödemekle yükümlü oldukları aidattır. Giriş bedeli yönetim kurulu kararı ile alınmayabilir.

3.8 Giriş bedeli ve üyelik aidatları Yönetim Kurulu tarafından her yıl ocak ayında tespit edilir. Üyelik Aidatları en geç ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. Sadece Şube yıllık aidatları Merkez aidatının % 50’sin den az olmamak kaydı ile Şube Yönetim Kurulu tarafından tespit edilip Merkez yönetim kurulu onayına sunulup, onaylanır.

MADDE 4: ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ
4.1 Tüm üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyeler, oy kullanma hakkına haiz olup Genel Kurul toplantılarına katılmaya da yetkilidirler. Tüzel üyeler ise kurumları adına oy kullanmaları için yazılı olarak bir temsilci atamak zorundadır.
4.2 Oy hakkı bulunan Tüzel Üyenin Atanmış Temsilcisi, Dernek organları için yapılan seçimlerde adaylığını koyabilir, seçilebilir. Seçilen temsilcinin ayrılması halinde yerine gelen temsilci seçilmiş olduğu göreve devam eder.
4.3 Yönetim Kurulu tarafından aksi belirlenmedikçe Üyeler, Dernek’ in her türlü faaliyetlerinden faydalanma haklarına sahiptirler.

4.4 Üyeler Dernek’ in çıkar ve itibarını korur, işbu Tüzük ve T.C. Yasalarına uyar ve Derneğ’e karşı olan mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirir.

MADDE 5 – ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
5.1 Bir Üyenin üyelik ilişkisi gönüllü olarak kendisinin istifası ile veya üyelikten çıkarılması ile sonlandırılabilir.

5.2 Tüzel Üyenin Dernek ile olan ilişkisi tüzel kişilik sıfatını kaybetmesiyle otomatik olarak sonlandırılır.

5.3 Üyenin istifası, yazılı olarak Dernek merkezine teslim edilerek Yönetim Kurulu’na sunulmalıdır. Söz konusu bildirimin alınması ile istifa geçerlilik kazanır. İstifa eden Üyenin dernek ile ilgili mali sorumluluklarını yerine getirmesi ve varsa borçlarını ödemesi zorunludur.

5.4 Yönetim Kurulu, bir Üyenin üyelik ilişkisini aşağıda yer alan sebeplerden dolayı sonlandırabilir:

5.4.1 Yasa gereği derneğe üye olma haklarını kaybetmek;

5.4.2 Kanuni süresi içerisinde mali sorumluluklarını yerine getirmemiş olmak;

5.4.3 Derneğ’e karşı görev ve yükümlülüklerden herhangi birisini yerine getirmemek;

5.4.4 Dernek için zararlı olabilecek davranışlarda bulunmak;

5.4.5 Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak 2 bildirime rağmen borcunu ödemeyen veya sürekli iki yıl üst üste üyelik aidatını ödemeyen üyelerin üyeliklerine son verilir.

5.4.6 Üyelikten Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan Üye bu karara karşı itirazını Genel Kurul toplantısında yapabilir. Genel Kurul toplantısında mevcut olan Üyeler ‘in salt çoğunluğunun kararı ile o üye hakkında nihai karar verilir.

MADDE 6 – DERNEK’İN HAKLARI
6.1 Dernek, amaçlarına ulaşmak için, Türk hukukunca düzenlenmiş olan usullere uygun olarak sözleşmeler yapmak, mülkiyet ve kişisel gayri maddi hakları devralmak, yükümlülük taahhüdünde bulunmak ve Türkiye’de veya diğer bir ülkede meşru bir faaliyet ile iştigal etmek için gerekli hak ve yetkilere sahiptir.

6.2 Dernek Türkiye’de veya Türkiye dışında düzenlenen toplantılara, fuarlara ve gösterilere katılabilir.

6.3 Dernek, mahkeme nezdinde veya Türkiye veya diğer bir ülkedeki bir tahkim kurulu karşısında davalı veya davacı konumunda olabilir ve uzlaşmaları müzakere etmek ve sözleşmeler yapmak yetkisine sahiptir.

6.4 Dernek, malvarlığı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olup, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kendi amaçları doğrultusunda mülkiyet hakkı ve kazancına sahip olmak, kullanma ve bunlardan tasarruf etme hakkına sahiptir.

6.5 Dernek aşağıdaki haklara sahip olacaktır:

6.5.1 Türkiye’de veya yurtdışında tüzel kişiliği olmasa da temsilcilik, şube, bölüm veya ayrı alt bölüm açmak ve bahsi geçen temsilcilik, şube, bölüm veya ayrı alt bölümlerden yürürlükteki yasalar uyarınca sorumluluk taşımak.

6.5.2 Yürürlükteki yasalar uyarınca ve faaliyetlerini artırmak için gerekli olduğu takdirde, Türkiye’de veya yurtdışında menkul veya gayrimenkul mal satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, Gayrimenkullerini gerek hasıl olduğunda Yönetim Kurulu Kararı ile teminat karşılığı ipotek vermek, ipotekleri fek etmek.

6.5.3 Faaliyetleri için gerekli olacak tüm mal, mülk, hizmet, maddi ve gayrı maddi kalemleri ithal ve ihraç etmek.

6.5.4 Türkiye’deki ve yurtdışındaki personeli için eğitim merkezleri kurmak, bu personellerin yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve seyahat harcamalarını üstlenmek.

6.5.5 Türkiye’de döviz ve Türk Lirası cinsinden hesap açtırmak ve gerekli olduğu takdirde yürürlükteki kanuna uygun şekilde döviz veya Türk lirası cinsinden kredi kullanmak veya borçlanmak.

6.5.6 Türk yasaları ile uyumlu olarak döviz ve Türk Lirası cinsinden krediler ve borçlanmalar dahil, diğer kişilerin borçlarını ve kendi sözleşmeye dair yükümlülüklerini teminat altına almak için varlıkları üzerinde rehin veya ipotek tesis etmek.

6.6 Uluslararası AmCham kuruluşları ile her türlü işbirliğine girmek, ortak projeler geliştirmek, tüm AmCham üyelerine hizmet etmek.

6.7 Dernek Türk yasaları uyarınca sağlanan diğer tüm hakları kullanabilecektir.

MADDE 7: DERNEĞİN ORGANLARI
7.1 Dernek asli organları aşağıda belirtilmiş olup genel kurulda seçilir.

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

7.2.Derneğin Organlarına ve Faaliyetlerine Yardımcı Kurullar;

a) İcra Kurulu
b) Yüksek İstişare Kurulu
c) Genel Sekreterlik
d) Disiplin Kurulu
e) Yönetim Kurulunca Tespit Edilecek Çalışma Komiteleri

MADDE 8 – GENEL KURUL
8.1 Genel Kurul, derneğin en üst düzey yetkili karar organı olup; bu Tüzük uyarınca Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan Üyeler’ den oluşmaktadır.

8.2 Dernek organ seçimleri, üç yılda bir Mayıs ayında gerçekleşen olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılır. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanabilir.

8.3 Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9 – GENEL KURULUN TOPLANTISI VE YETER SAYISI
9.1 Yönetim Kurulu, bu Tüzük uyarınca Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan Üyeler’in listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak Üyeler, toplantıdan en az on beş (15) gün önce toplantı tarihini, saatini, yerini ve gündemi bir gazetede ilan edilmek ya da yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantının ne zaman yapılacağı bilgisi de yer alır. Birinci ve ikinci toplantı arasındaki süre bir (1) haftadan az veya otuz (30) günden fazla olamaz.

9.2 Toplantının diğer bir sebepten ötürü ertelenmesi halinde, Genel Kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış Üyeler’ e erteleme sebepleri ile birlikte bildirilir. İkinci toplantının, ertelemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 6 (altı ) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıdaki Madde 9.1’de belirtilmiş olan esaslar çerçevesinde davet edilir. Genel Kurul toplantıları bir kereden fazla ertelenemez.

9.3 Yönetim Kurulu tarafından aksi karar verilmediği sürece, Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

9.4 Genel Kurul toplantılarında yalnızca Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından hazırlanmış gündem maddeleri tartışılır ancak Genel Kurul toplantılarına katılmaya hak kazanmış üyelerin en az onda birinin talebi üzerine gündeme yeni maddeler eklenebilir ancak bu talebin Yönetici Müdür’e toplantıdan en az beş (5) gün önce iletilmesi gerekmektedir.

9.5 Genel Kurul toplantıları için gerekli olan çoğunluk, toplantıya katılmaya hakkı bulunan Üyeler’in yarısından fazlasının katılımı ile sağlanmış olur. İlk toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üyelerin tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 10 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
10.1 Genel Kurulu toplantıları, çağrıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki isimlerinin karşılarına imzalarını attıktan sonra toplantı yerine alınırlar. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

10.2 Tüzüğün 9. maddesinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.

10.3 Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyeleri’nden biri tarafından açılır.

10.4 Toplantı yetersayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca tutanak düzenlenir.

10.5 Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman Genel Kurul’a katılan üyelerin salt çoğunluğu ile seçilerek divan heyeti oluşturulur.

10.6 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar yazmanlar tarafından bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır.

10.7 Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler mevcut Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korumakla ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekle mükelleftir.

10.8 Genel Kurul Toplantısı’nda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak gündeme geçilmeden toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 11 – GENEL KURUL TOPLANTISINDA OY KULLANMA VE KARAR ALMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
11.1 Her üyenin Genel Kurul toplantılarında bir (1) oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, Tüzel kişinin temsille görevlendireceği kişi ıslak imzalı yetki belgesi ile oy kullanır.

11.2 Genel Kurulda Yönetim Kurulu liste seklinde seçilir.

11.3 Oylar, gizli veya açık oylama usulü ile kullanılır.

11.4 Gizli oylama, oyların oy pusulasına kaydedildiği, oy sandığında toplandığı ve oylama sonunda oyların sayıldığı yöntemdir. Açık oylama olduğu takdirde, Divan başkanı tarafından belirlenen oylama yöntemi kullanılır.

11.5 Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri, her bir aday lehine kullanılan oy sayısına bağlı olarak Üyeler arasından seçilir. Üyelerin, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri için gizli oylama yapma hakkı bulunmaktadır.
11.6 Aksi gerekmedikçe, tüm kararlar oyların çoğunluğu ile alınır.

11.7 Şubeler Genel Merkez Genel Kurulunda; şube üye sayısı 50 üyeye kadar 3 kişi, 51 üyeden fazla üyesi bulunan şubeler 5 kişi (şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ) ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

11.8 Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

MADDE 12 – GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

12.1 Dernek organlarının seçilmesi,

12.2 Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

12.3 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

12.4 Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

12.5 Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, Dernek adına borçlanılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

12.6 Derneğin Türkiye’deki federasyona katılması veya ayrılması için yetki verilmesi,

12.7 Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konusunda yetki verilmesi,

12.8 Derneğin feshi ve tasfiyesi,

12.9 Dernek’ in diğer organlarının denetlenmesi ve haklı gerekçelerle bahsi geçen organların üyelerinin görevden alınması;

12.10 Üyelik başvurusunu veya Dernek’ten bir üyenin veya tüzel kişinin azledilmesini reddeden Yönetim Kurulu kararı için getirilen itirazlar;

12.11 Dernek için şube açılmasına, mevcut şubelerin kapatılmasına veya temsilci atanmasına onay verilmesi;

12.12 Dışarıdan denetçilerin atanması;

12.13 Dernek’ in en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması;

12.14 Yasalar veya Tüzük tarafından Genel Kurul’a verilen diğer görevler

MADDE 13: MERKEZ DERNEK YÖNETİM KURULU
13.1 Yönetim Kurulu, Dernek’ in yürütme ve yönetim organıdır ve bu Tüzük ile Türk yasalarına uygun olarak Genel Kurul’un münhasır yetki alanı dışındaki tüm konularla ilgili kararlar alabilecektir.

13.2 Dernek Merkez Yönetim Kurulu 19 (On dokuz) asil, 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Tüzel kişi üyeler gerçek şahıs temsilcileri vasıtası ile yönetim kuruluna üye gönderebilir. Yönetim Kuruluna seçilen tüzel kişi temsilcisinin yönetim kurulunda görev yapabilmesi için tüzel kişi üye ile arasında TC yasalarına uygun şekilde temsil ve ilzam ilişkisinin bulunması gerekir.

13.3 Dernek (Merkez) Yönetim Kurulu’nda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın oyu çoğunluğu ve kararın niteliğini sağlar.

13.4 ABD Türkiye Büyükelçisi veya atanmış temsilcisi, Dernek’ in tüm Yönetim Kurulu toplantılarına her hangi bir davete gerek olmaksızın katılma hakkına sahi olup, Büyükelçi veya temsilcisinin herhangi bir üyelik ücreti ödemeyecek ve oy hakkı bulunmayacaktır.

13.5 Yönetim Kurulu görev süresi 2 (iki) yıldır. 2 (iki) yıl bir dönem kabul edilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir Başkan, yeterince Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman belirler. Yönetim Kurulu Başkanı iki dönem üst üste yeniden seçilebilir.

13.6 Yasalar tarafından kısıtlama olmadığı takdirde, toplantıya katılmış olan kişilerin birbirlerini duyup toplantı katılımını sağlayabildikleri sürece Kurul üyeleri toplantılara telekonferans veya benzer haberleşme cihazları aracılığı ile katılabilir.

13.7 Dernek (Merkez) Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve hususları yerine getirir.

13.7.1 Genel Kurul kararlarına uyar ve bu kararların uygulanmasını sağlamak için tüm tedbirleri alır;

13.7.2 Derneği temsil etmek veya ve bu hususta kendi yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına dilediği kadarına dilediği kadar yetki vermek.

13.7.3 Derneğin işleyişini sağlamak için Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki doğrultusunda, her konuda ve her alanda dernek nam ve hesabına ifa edecek tüm iş ve işlemlerde derneği temsil ve ilzam etmek.

13.7.4 Dernek’ in yıllık veya uzun dönem faaliyet planını geliştirir;

13.7.5 Yıllık gelir ve giderleri inceler ve onaylar;

13.7.6 Yönetim Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonların yerine getirilmesi için Komiteler oluşturur veya bunları fesheder ve her bir Komite için başkan atamasını gerçekleştirir;

13.7.7 Dernek’ in toplamda 2.500 Türk Lirası’nı veya diğer bir para birimindeki eşdeğer tutarı aşan yatırım taahhüdünü veya Dernek harcamasını gerektiren herhangi bir sözleşmeyi veya bir dizi sözleşmeyi onaylar;

13.7.8 Dernek çalışanları arasındaki, iş akitlerini onaylar;

13.7.9 Süresi bir (1) yılı aşan herhangi bir sözleşmeyi onaylar;

13.7.10 Herhangi bir kiralama sözleşmesini ve bunun üzerinde yapılan tadilleri onaylar;

13.8 Yönetim Kurulu üyesinin aşağıdaki hallerde görevi sona erer:

13.8.1 Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin dolması;

13.8.2 Madde 5 çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü Üyenin üyeliğinin uygun olmaması;

13.8.3 Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu toplantısına haklı bir mazeret olmaksızın arka arkaya üç (3) toplantıya ve bir yıl içinde geçerli bir mazereti olmadan dört (4) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu Üyeliği düşer, üyenin göreve devam etmesine Yönetim Kurulu karar verebilir.

13.9 Şubelerin yönetim kurullarına, Genel kurullarına temsilci göndermek, şube aidat- katkı paylarını kararlaştırmak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

13.10 Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve işleri yapmak.

13.11 İcra Kurulunu, Yüksek İstişare Kurulunu seçmek, bu kurulların toplantı usul ve kurallarını belirlemek.

13.12 Genel Sekreterlik: Dernek (Merkez) yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi, Yönetim Kurulu tarafından istenirse görevleri kısmen veya tamamen başka bir üyeye veya dışarıdan üye olmayan bir kişiye de verilebilir delege edilebilir. Dışardan bir kişiye görev verilmesi halinde bu kişi dernek çalışanı olur ve görev yaptığı sürece derneğe üye olamaz. Genel Sekreterin çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

13.13 Yönetim Kurulunda Şubelerin Temsili:

13.13.1 Her şubenin Yönetim Kurulu Başkanı Dernek (Merkez) Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Şube başkanları merkez yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Katılım sağlamaları halinde oy hakları bulunmaktadır.

13.14 Yönetim Kurulu asil üyelerinin toplam sayısının, ayrılmış olan asil üyelerin yerine yedek üyelerin geçmesinden sonra dahi, bu ayrılmadan dolayı beşin (5) altına düşemez. Düşmesi halinde, Yönetim Kurulu’nun veya Denetleme Kurulu’nun geriye kalan üyeleri, Yönetim Kurulu’ndaki boşlukların doldurulmasına yönelik seçimin yapılması için bir (1) ay içerisinde Genel Kurul toplantısının yapılması için çağrıda bulunurlar. Toplantı çağrısının yapılmaması halinde, yerel sulh hukuk mahkemesi hakimi tarafından açılacak celsede belirlenen üç (3) Üye tarafından Genel Kurul toplantısı için bahsi geçen amaç doğrultusunda çağrı yapılması sağlanır.

13.15 Dernek, Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Başkanın atayacağı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulu, vereceği bir vekaletname ile diğer Yönetim Kurulu üyelerini veya üçüncü kişileri Dernek’ i temsil etmeleri için görevlendirebilir.

MADDE 14: DENETLEME KURULU
14.1 Denetleme Kurulu üç ( 3 ) asil ve üç ( 3 ) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevinin dernekler kanununda tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

14.2 Denetleme Kurulu’nun, Derneğin bütçe hesap ve işlemleri ile ilgili belgeler üzerinde yapacağı iç denetim şekilleri ve çalışma ilkeleri ile ilgili yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

14.2.1 İlgili döneme ilişkin hazırlanan bütçede aşım yapılıp yapılmadığı,

14.2.2 Dernek harcamalarının amaç ve çalışma konuları ile çalışma programı ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığı,

14.2.3 Dernek tarafından yapılan harcamalarda yasalarca gerekli belge ve dokümanların bulunup bulunmadığı,

14.2.4 Gelir ve gider tablosu ile bilançonun kayıtlara uygun olup olmadığı,

14.2.5 Dernek alındı belgelerinin, gelir hesaplarına tamamen ve düzgün şekilde kaydedilip edilmediği.

MADDE 15: KOMİTELER
15.1 Gerçek üye veya Tüzel Üyenin herhangi bir temsilcisi, bu Üyenin onayı ile Komite Başkanı veya Komite üyesi olarak hizmet verebilir.

15.2 Her Komite, Komite’nin uygun göreceği sıklıkta toplanır. Komite toplantılarının daveti idari ofis çalışanları aracılığı ile Komite başkanı tarafından yapılır. Kararlar, toplantıya katılmış olan Komite üyelerinin çoğunluğunun oyları ile alınır.

15.3 Altı aylık bir süre içinde arka arkaya dört toplantıya katılmayan bir Komite üyesi, Komite içerisindeki pozisyon hakkını kaybeder. Boşluklar Komite başkanı tarafından kullanılacaktır.

15.4 Her Komite başkanı, Komite’ ye görev olarak verilmiş ve Komite tarafından meydana getirilecek olan projeler hakkında periyodik olarak Yönetim Kurulu’na raporlama yapar.

MADDE 16: DERNEK GELİR VE GİDERLERİ
16.1 Gelir ve Gider Belgeleri;

a) Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

b) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

c) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

d) Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

16.2 Alındı Belgeleri

a) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

b) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

16.3 Yetki Belgesi

a) Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

b) Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

16.4 Derneğin Gelir Kaynakları

16.4.1 Üye giriş ve yıllık aidatları,

16.4.2 Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenen balo, eğlence, temsil, konser, konferans, toplantı gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

16.4.3 Dernek’ in malvarlığından ve mevduattan elde edilen gelirler;

16.4.4 Bağışlar ve diğer parasal yardımlar.

16.4.5 Üyelerin giderlere katkı payları.

MADDE 17: DEFTER VE KAYITLAR
17.1 Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

17.2 Bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü veya noterden tasdikli olması zorunludur.

17.3 Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

17.4 Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
17.5 Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

17.6 Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

17.7 Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, 5 yıl süreyle saklanır.

17.8 Dernek yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verir.

MADDE 18: DERNEK’İN BORÇLANMASI
18.1 Yönetim Kurulu, Derneğin borçlanmasına ilişkin kararları almaya yetkilidir.

18.2 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Söz konusu borçlanma Dernek yıllık gelirinin %25’ni geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu Kararınca yapılabilir ancak %25 limitinin aşılmasının gerekli görüldüğü hallerde sadece Genel Kurul’da karara bağlanabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 19: ŞUBELERİN KURULMASI, ORGANLARI, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
19.1 KURULUŞ

Dernek Genel Kurulu gerekli gördüğü zaman ve yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca şubeler açabilir, mevcut şubelerin birleştirilmesine veya tasfiyesine karar verebilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki idare amirine imzalarını içeren iki adet Kuruluş Bildirimini ve gerekli bilgileri vermek suretiyle şubenin açılışını sağlar. Genel Kurul keza, etkin olmayan şubelerin kapatılmasına veya faal bir şubeyle birleştirilmesine karar verebilir veya bu konuda Merkez Yönetim Kurulu’nu görevlendirebilir. Şubelerin kapatılmasına veya birleştirilmesine karar verilmesi halinde birleştirilen veya kapatılan şubenin bütün mal varlığı dernek merkezine intikal eder.

19.2 ŞUBELERİN ORGANLARI

19.2.1 Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim Kurulu’dur.

19.2.2 Şube Yönetim Kurulu üye sayısı 50’e kadar olan şubeler için Şube Genel Kurulu tarafından seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş)yedek üyeden, üye sayısı 50 üstü olan şubeler için 9 (dokuz) asil ve 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur.

19.2.3 Şube Denetleme Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen 3 ( üç ) asil ve 3 ( üç ) yedek üyeden oluşur. Dernek tüzüğünün Dernek Denetleme Kurulu hakkındaki hükümleri Şube Denetleme Kurulu hakkında da aynen uygulanır.

19.2.4 Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’ de de uygulanır.

19.3 Şube Genel Kurulu

19.3.1 Şube Genel Kurulu Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur ve dernek tüzüğünün 12. maddesi dışındaki Genel Kurul’un görev, yetki ve toplantı usulü hakkındaki hükümleri Şube Genel Kurulu’nun da çalışmalarında uygulanır.

19.3.2 Şubeler, Genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirilmek zorundadır.

19.2.3 Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğinin toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki amirliğe ve Genel Merkez’e bildirilmesi zorunludur.

19.2.4 Dernek Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu’nu her zaman olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda Şube Genel Kurulu’nun gündemi Dernek Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Şube Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve çalışma kuralları hakkında bu maddedeki esaslar saklı kalmak kaydı ile dernek Tüzüğünün Dernek Yönetim Kurulu ile ilgili hükümleri uygulanır.

19.4 Şube Yönetim Kurulu’nun görevleri:

19.4.1 Şubeyi temsil etmek,

19.4.2 Dernek Yönetim Kurulunun tayin ve tespit ettiği genel çalışma prensipleri ve esasları dahilinde şubenin işlemlerini yürütmek.

19.4.3 Dernek amacına uygun faaliyetleri mahallinde organize etmek

19.4.4 Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek

19.4.5 Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak

19.4.6 Dernek tüzüğünün Dernek Yönetim Kurulu’na verdiği diğer görevleri şube adına yapmak,

19.4.7 Dernek Merkezine ödenecek katkı paylarının Dernek Genel Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulu’nca saptanan süre içinde ödenmesini sağlamak.

19.4.8 Şubenin Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olmak üzere toplanır ve çoğunlukla alınan kararlar karar defterine geçirilir, imzalanır ve bir kopyası Dernek Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir.
19.4.9 Derneğe Tüzüğün 3. Maddesi gereği Gerçek Kişi Üye, Tüzel Kişi ve Genç Üye kabul etmek ve üyelikten çıkarmak, Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.
19.4.10 Gerçek ve Tüzel kişilerle Dernek adına temas ve yazışmalar Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılmakla birlikte, şubeler bölgelerini ilgilendiren konularda özel ve tüzel kişilerle, kamu kuruluşları ve yabancı elçiliklerle dernek tüzüğüne uygun yazışma ve ilişkilerini Merkez yönetim kurulunun görüşünü almak kaydı ile yürütebilirler. Dernek Merkez Yönetim Kurulu Şubelerin bölgesindeki özel ve tüzel kişilerle kamu kuruluşları ve yabancı elçiliklerle yapacağı yazışmalarda Şube görüşünü de alır.

19.4.11 Şubeler sene Ocak ayı başında yıllık bütçelerini genel merkez yönetim kuruluna gönderir, onaylatır ve her altı ayda bir Dernek merkezine faaliyet raporu ile ara bilançolarını, gelir-gider bütçelerini gönderirler.
19.4.12 Şubeler üye aidatlarının % 25’ni Genel Merkeze katkı payı olarak 3 aylık dönemlerde verirler. Şube katkı paylarının oranlarını değiştirmek merkez yönetim kurulunun yetkisindedir.

MADDE 20: TEMSİLCİLİK AÇMA
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE 21: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
21.1 Bu Tüzükte değişiklik herhangi bir Genel Kurul toplantısında usulüne uygun olarak gündeme dahil edilmiş olması veya Genel Kurul toplantısına katılan Üyeler’in en az onda birinin yazılı talebi üzerine gündeme sonradan dahil edilmesi halinde yapılır.

21.2 Tüzük değişikliğinde Genel Kurul, üyelerinin üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye tam sayısının iki katından az olamaz. Söz konusu toplantı nisapları, Derneğin tasfiyesi ve feshinin görüşüleceği toplantılarda da geçerlidir.

21.3 Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan ve oy hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oylarıyla alınır.

MADDE 22: FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
22.1 Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshine karar verilebilmesi için, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin Genel Kurul toplantısına katılması, katılan bu üyelerin de üçte ikisinin Derneğin feshi yönünde olumlu oy kullanması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci defa toplanmak için ikinci toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önceden, geri bırakılma sebepleriyle toplantının günü, saati, yeri ve gündemi e-mail veya posta yolu ile ilan edilerek Genel Kurul yeniden toplantıya çağrılır. Durum mahalli mülki amire yazı ile bildirilir. İkinci toplantıda, katılan üye sayısına bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu ile alınır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Tasfiye sonunda bütün para ve mal varlığı Kızılay’a verilir.

22.2 Dernek, aciz haline düştüğü veya Yönetim Kurulu’nun bu Tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya toplantı yeter sayının bulunamaması sebebiyle, üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde infisah eder ve tasfiye yukarıdaki şekilde yapılır

22.3 Tasfiye edilen derneğin belge ve defterleri son Yönetim Kurulu Üyeleri veya görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından beş yıl saklanır.

MADDE 23 : ETİK İLKELERİ
ÖNSÖZ:
Dernek (TABA-AmCham) Üyesi, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, müşterilerine, tedarikçilerine, rakiplerine, hissedar ve ortaklarına, çalışanlarına, içinde bulunduğu topluma, çevreye ve doğaya, devlete faaliyet gösterdiği hukuk düzenine karşı tüm eylem ve işlemlerinde aşağıdaki ilkelere uygun tutum ve davranış gösterir.

AMAÇ:
Bu Etik İlkelerin amacı;
Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören etik ilkeleri geliştirmek, yaymak ve tanımlama korumak,
İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,
İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek,
İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek ve bu çerçevede ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamaktır.

DÜRÜSTLÜK:
İş yaşamında Üyeler hukuka saygılı, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalır. Bu çerçevede:
Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler. Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar. Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak, başka kişi ve kuruluşlara, karar verme yeteneğini etkileyecek şekilde çıkar sağlamazlar. Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ya da tanıtım yaparak veya bu yöndeki faaliyetlere bilerek göz yumarak aldatıcı davranışlarda bulunmaz ve bulunulmasına müsaade etmezler. Ürün ve hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yapmaktan kaçınmazlar. Tüketici haklarını ihlal etmezler, insan sağlığına uygun olmayan ürünleri piyasaya sürmezler. Teklif verirken ve kontrat görüşmelerinde dürüstlük ve açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Yasalar ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak, haksız rekabet doğuracak çalışmalar içerisine girmezler. Kendisine haksız rant tesis edilmesini talep etmez, bu hususta hiç kimse ve kuruluşa aracılık yapmaz ya da aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddederler. Çıkar çatışması yaratacak tutum ve davranışlardan kaçınırlar. Spekülatif veya içeriden edinilen bilgilerle haksız rekabete ve çıkar elde etmeye yönelik işlemlerden kaçınırlar, tekelleşme eğilimlerine girmezler. Verdiği sözleri yerine getirmede özel bir özen gösterirler.

YASALARA SAYGI:
Üyeler tüm faaliyetlerinde hukuk düzenine saygı gösterir. Bu kapsamda:
Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm yasal düzenlemeleri ile iş yaptıkları, faaliyette bulundukları tüm ülke yasalarına uyarlar, yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülükleri yerine getirirler.
Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, tutulmasına göz yummaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar. Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar. Ticari faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirlerini tam ve eksiksiz beyan eder ve bu beyanları üzerinde tahakkuk edecek vergileri zamanında ve eksiksiz olarak öderler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler. İş yaptıkları kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlerin görevlilerine tanıtım maksadıyla hediye verilmesi konusunda yasal düzenlemelere uyarlar. Görevlerinden her ne sebeple ayrılmış olursa olsunlar, kamu görevlilerinin istihdamında yasanın öngördüğü kurallar ve sınırlamalara kesinlikle uyarlar.

AHLAKLI OLMAK:
Üyeler tüm tutum ve davranışlarında iyi ahlaklı olmanın gereklerini yerine getirirler. Bu çerçevede:
Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar. Adil ve hakkaniyete uygun davranırlar,
Üyesi bulunduğu Taba-AmCham (Türk Amerikan İş Adamları Derneği)’ne karşı kamuoyunda haksız tutum ve davranışlar içine girmezler, Taba-AmCham Tüzüğüne aykırı veya Taba AmCham’i lekeleyen eylem ve işlem yapmazlar, beyanat vermezler,
Kendisine karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığına zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınırlar,
İş ve toplum ahlakının onaylayamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye çalışmazlar, çevresindekilerin buna yönelik çabalarını engellerler,
Toplumsal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmede tereddüde düşmezler,
Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarında, aktif görevde olan Milletvekillerini ve kamu görevlilerini istihdam etmezler. Yönetim, denetim ve diğer hiç bir organında görev vermezler. Kendilerinden her ne ad ve nam altında olursa olsun danışmanlık temsilcilik, aracılık bilirkişilik vs hizmet talep etmezler; böyle bir ilişki içinde olmaz ve kanunların elverdiği şekil ve limitlerin dışında maddi yardımda bulunmaz, açıkça bir siyasi partiyi ya da politikacıyı desteklemezler, siyasi parti üyelerini çıkar beklentisi ile istihdam etmezler,
Çalışmalarının siyasi partilerle olan ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmez ve bu ilişkilerden çıkar elde etmeye çalışmazlar,
Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar,
Çalışanlarının haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engellere dayanan bir ayrıcalık yapmazlar; fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar; işyerinde bu tür ayrımlara dayanan, taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin vermezler.
Çalışanlarıyla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.
Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirir ve saygılı davranırlar.

MADDE 24: HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İş bu tüzük 24 maddeden ibarettir

Mecidiyeköy yolu cad. Kuştepe Mah. No:12 Trump Towers Residence Kat:4 D:403  Şişli-İSTANBUL

Mesai Saatleri:

Hafta içi – 9:00 – 18:00

AmCham

© 1987 - 2024 American Chamber of Commerce – Türkiye. All Rights Reserved.